Algemene voorwaarden

OPGELET! een aantal wijzigingen worden per direct van kracht,

en zullen als dusdanig aan de algemene voorwaarden worden toegevoegd:

 

 • IEDERE wijziging aan de website, bestaand of besteld,

dient PER MAIL te worden aangevraagd via MODIFICATIONS@PROWEBSITE.BE

(extra pagina's, extra diensten zoals mobiele optimalisatie, SEO,...)

- De gewenste teksten moeten in een Word- of tekstdocument aangeleverd worden, NIET in pdf.

   De gewenste foto's in JPG, GIF of BMP.

- Per kerende zal u een mail krijgen, met de geraamde extra kosten. 

- Pas wanneer deze "voor akkoord" is teruggestuurd, 

worden de gevraagde aanpassingen uitgevoerd.

- !! UITZONDERING:

Wanneer een vorige factuur niet OF LAATTIJDIG werd betaald,

worden de gevraagde aanpassingen slechts uitgevoerd

NA betaling van deze extra kosten én alle andere onbetaalde bedragen.

• Na het opleveren van de gevraagde (aanpassingen van een) website,

wordt een betalingsaanvraag gemaild. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,

dient het totaalbedrag BINNEN ACHT DAGEN te worden voldaan.

NA ONTVANGST van het totaalbedrag, zal een factuur worden verstuurd,

per mail of indien uitdrukkelijk gevraagd, met de post.

Artikel 1.: Toepasselijkheid

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de cliënt verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Artikel 2.: Offertes

2.1

Alle offertes en prijsopgaven door PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) zijn geheel vrijblijvend

2.2

Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door de zaakvoerder werden ondertekend en zij blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.

Artikel 3.: bestelling – annulatie - ontbinding

3.1

Elke bestelling, zelfs vooraleer deze PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) heeft bereikt, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee ons het ontwerp en de ontwikkeling van de website te laten verzorgen.

Alle benodigde materiaal zoals foto’s, logo, teksten, prijzen en dergelijke, die op de website moeten staan, zullen door de klant digitaal worden aangeleverd, maximaal drie dagen na de bestelling. Bij gebreke hieraan, mag PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) naar eigen goeddunken en naar beste vermogen de site aanvullen.

Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de afgesproken prijs van de opdracht volledig te vergoeden.

De site zal voorlopig worden opgeleverd in de vorm van een online proefversie waarna de klant veertien dagen de tijd heeft om aanpassingen te vragen. Bij gebreke aan klachten of vraag tot aanpassingen binnen de 14 dagen, wordt deze definitief online geplaatst, wat geldt als definitieve oplevering.

Artikel 4.: Intellectuele eigendom

Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO).

Van het reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exact en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5.: levering

Na aanvaarding van het definitief ontwerp, is de klant verplicht de door PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) geleverde website in ontvangst te nemen.

De leveringstermijn na ontvangst van betaling worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.

Artikel 6.: vertrouwelijke gegevens en privacy

Zowel PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) als de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Indien deze geheimhouding geschonden wordt, zal dit onverwijld tot gevolg hebben dat de overeenkomst ontbonden wordt ten laste van de in gebreke zijnde partij en mits betaling van hetzij een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale prijs van de bestelling, hetzij een vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 7.: klachten

Klachten in verband met levering van de website of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en, op straffe van verval, bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 14 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8.: aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie-, personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De klant is persoonlijk verantwoordelijk ten overstaande van derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn communicatie.

Hij vrijwaart PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.

Artikel 9.: betaling

Van het ogenblik dat de site definitief is opgeleverd, dit wil zeggen online staat, wordt de factuur verzonden aan de klant.

Alle facturen zijn contant betaalbaar 7 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd het recht van PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10.: stopzetting

Indien de klant de samenwerking wenst stop te zetten, dient deze PROWEBSITE.BE (voorheen SITO PEDRO) hiervan één maand voor het verstrijken van het jaar (of de verlenging, steeds per jaar) aangetekend op de hoogte te stellen. Zoniet worden hosting en domeinnaamregistratie automatisch verlengd voor de termijn van één jaar.

Artikel 11.: nietigheid

Indien enige bepaling of deel daarvan van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden.

Artikel 12.: toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

 

 

Prowebsite.be

Prowebsite.be is het logische vervolg op   Sito Pedro Webdesign.

Maak een afspraak of bel vrijblijvend 0496 16 17 96

trefwoorden: webdesign limburg, website maken Limburg, webdesigner limburg, webdesign sint-truiden, website maken sint-truiden, webdesigner sint-truiden, webdesign borgloon, website maken borgloon, webdesigner borgloon, webdesign tongeren, website maken tongeren, webdesigner tongeren, webdesign tienen, website maken tienen, webdesigner tienen, webdesign limburg, website maken Limburg, webdesigner limburg, webdesign landen, website maken Landen, webdesigner Landen, webdesign alken, website maken alken, webdesigner alken, webdesign hasselt, website maken hasselt, webdesigner hasselt

Maak een afspraak

of bel vrijblijvend 0496 16 17 96